Hoàn chỉnh báo cáo tài chính-Quyết toán thuế

BẢNG GIÁ HOÀN CHỈNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH- QUYẾT TOÁN THUẾ

Quyết toán thuế -Loại hình kinh doanh

Phí dịch vụ/năm

Thương mại dịch vụ

         5.000.000

Sản xuất

6.000.000

Xây dựng

7.000.000

*** Gói dịch vụ bao gồm soát xét sổ sách kế toán, không bao gồm phí cho các tháng chưa thực hiện sổ sách kế toán của doanh nghiệp