Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 

STT Loại hình kinh doanh Số lượng hoá đơn đầu vào + Đầu ra ( Hoặc số HĐ SX KD) Phí dịch vụ/tháng
1
       
       THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  
Không bảng kê 700.000
Từ 01 hoá đơn - 10 hoá đơn 1.500.000
Từ 11 hoá đơn - 20 hoá đơn 1.700.000
Từ 21 hoá đơn - 30 hoá đơn 2.000.000
Từ 31 hoá đơn - 40 hoá đơn 2.200.000
Từ 41 hoá đơn - 70 hoá đơn 2.500.000
Từ 71 hoá đơn trở lên 3.000.000

   2
 SẢN XUẤT - XÂY DỰNG  SẢN XUẤT - XÂY DỰNG    
Không bảng kê 750.000
Từ 01 hoá đơn - 10 hoá đơn 1.700.000
Từ 11 hoá đơn - 30 hoá đơn 2.000.000
Từ 31 hoá đơn - 50 hoá đơn 2.500.000
Từ 51 hoá đơn - 70 hoá đơn 3.000.000
Từ 70 hoá đơn trở lên 3.500.000