Bản tin tuần thứ 04 tháng 04 năm 2023

 

CÁC HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ TRONG TUẦN 3 THÁNG 05/2020

  • Công văn 4194/TCT-KK ngày 16/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Bình Thuận về hoàn thuế GTGT trường hợp chấm dứt hoạt động như sau :

Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Luật thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH13) đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định các trường hợp hoàn thuế “3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chm dứt hoạt động có s thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế khi chấm dứt hoạt động

Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Theo đó, Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động thì phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xác định chính xác số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế để thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định

 

  • Công văn 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Hà Nội về kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như sau :

Căn cứ quy định tại điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Theo căn cứ trên trường hợp nhà thầu chính có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với công ty khách hàng thực hiện “Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình” tại tỉnh Ninh Thuận, trong đó thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho nhà thầu chính, nhà thầu chính giao lại một phần công việc cho nhà thầu phụ có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tỉnh Ninh Thuận thì nhà thầu chính khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Ninh Thuận theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT ký với chủ đầu tư, nhà thầu phụ khai và nộp thuế GTGT giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT ký với nhà thầu chính.

  • Công văn 4245/TCT-DNNCN ngày 21/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Tp Hà Nội về miễn giảm thuế TNCN đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như sau :

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm sthuế phải nộp của năm tính thuế đó.”

Theo đó, Trường hợp cá nhân bị mắc bệnh ung thư vú phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Các chi phí thực tế phát sinh trong năm tính thuế về khám chữa bệnh, mua và sử dụng thuốc của bà Hoa (có đầy đủ hóa đơn, chứng từ) theo đúng chỉ định của bác sỹ thì được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

  • Công văn 4268/TCT-KK ngày 22/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Tây Ninh về hoàn thuế GTGT cho trường hợp vừa có dịch vụ xuất khẩu vừa bán hang nội địa và dự án đầu tư như sau :

Quy định về hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu  theo Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư : Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp Doanh nghiệp(sau đây gọi tắt là Công ty) vừa có hoạt động sản xuất cao su để xuất khẩu và bán nội địa, vừa có hoạt động bán nội địa xăng dầu và đường, vừa có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường thuộc Chi nhánh 3 của Công ty, Công ty thực hiện theo dõi, ghi chép sổ sách và hạch toán riêng tình hình sản xuất kinh doanh từng ngành nghề của các Chi nhánh. Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 theo trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng cao su xuất khẩu thì:

-Trường hợp Công ty không có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng cao su xuất khẩu sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì Công ty không được hoàn thuế đối với mặt hàng cao su xuất khẩu.

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường Ninh Điền thuộc Chi nhánh 3 của Công ty đã đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ tháng 12/2017, Công ty hạch toán riêng được tình hình sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường Ninh Điên không được tính, phân bổ để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ xuất khẩu

  • Công văn 4300/TCT-CS ngày 23/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Tp Hà Nội về hoàn thuế GTGT của dịch vụ cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game như sau

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định trên:

- Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game (bao gồm cả thẻ đa năng được xác định sử dụng chơi game) cho khách hàng ở nước ngoài (xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì Tổng cục Thuế đã có công văn số 536/TCT-CS ngày 09/02/2018 trả lời cụ thể.

- Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ đa năng dùng để nạp tiền điện thoại di động thì không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính)