Bản tin tuần thứ 03 tháng 04 năm 2023

 

CÁC HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ TRONG TUẦN 2 THÁNG 10/2019

  • Công văn 3962/TCT-CS ngày 01/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Công ty Luật minh Đăng Quang về hóa đơn điện tử ,theo đó thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
  • Công văn 4004/TCT-CS ngày 03/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Hà Nội về kỳ kê khai thuế GTGT ,theo đó công ty mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý, tính đến hết năm 2017, nếu doanh thu trên 50 tỷ đồng thì năm 2018 Công ty phải thực hiện kê khai theo tháng đến hết chu kỳ ổn định 3 nă Tuy nhiên, Công ty vẫn đang thực hiện kê khai theo quý đến thời điểm hiện nay thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, mức phạt tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
  • Công văn 4142/TCT-DNNCN ngày 11/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Tp Hà Nội về khai và nộp thuế chuyển nhượng bất động sản, cụ thể về tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai, nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng căn hộ tại dự án công trình có chức năng hỗn hợp. Về nơi nộp và thời hạn nộp : Tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau: “5. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 3 Điều 16

 “c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bt động sản tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tchức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

    d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ thời điểm hợp đồng chuyn nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thi điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.”

Về chứng từ trong giao dịch mua bán nhà ở chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại: Tại Điều 33 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

  • Công văn 4158/TCT-CS ngày 14/10/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Thừa Thiên Huế về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, theo đó Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư” và “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới khác tỉnh, thành phố” đang trong giai đoạn đầu tư, nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Như vậy đối với dự án đầu tư thì số thuế giá trị gia tăng được hoàn là số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

          Đối với trường hợp “cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mở rộng” và “cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở chính”, thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế đang báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý theo định.