Bản tin tuần thứ 02 tháng 04 năm 2023

THÔNG TƯ 48/2019/TT-BTC NGÀY 08/8/2019 CÁC ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi…có hiệu lực từ ngày 10/10/2019

Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 thay thế Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009; Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và các văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trái với quy định của Thông tư này.

Theo thông tư 48/2019/TT-BTC có một số điểm mới so với Thông tư 228/2009/TT-BTC như sau :

 • Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : được trích lập cho cả hàng hóa đang ờ ngoài kho : hang gửi bán, hang hóa đang đi đường, hang hóa kho bảo thuế
 • Về trích lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư tài chính :
 • DN không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài, phải hoàn nhập các khoản đã trích lập trước ngày 10/10/2019, ghi giảm chi phí tại thời điểm báo cáo tài chính 2019
 • Thay đổi mức trích lập, công thức tính
 • Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi :
 • DN nếu không có BB đối chiếu công nợ thì chỉ cần có văn bàn đề nghị đối chiếu công nợ hoặc văn bản đòi nợ doanh nghiệp đã gửi có xác nhận của dấu bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát
 • Mở rộng trường hợp được trích lập : khoản nợ phải thu chưa đến hạn nhưng có bằng chứng về việc tổn thất không thu hồi được thì được trích lập
 • Bổ sung trích lập dự phòng đối với DN kinh doanh viễn thông và DN kinh doanh bán lẽ hàng hóa có đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh toán
 • Về trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng : bổ sung thêm công trình xây dựng cũng trích lập dự phòng nếu doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh nghiệpvẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện, bảo hành theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hang
 • Thời điểm trích lập và hoàn nhập dự phòng : thời điểm lập BCTC thay vì cuối kỳ năm tài chính hay ngày cuối của năm tài chính.
 • Điểm quan trọng nhất của thông tư 48/2019/TT-BTC : quy định rõ phạm vi áp dụng cho mục đích xác định nghĩa vụ thuế “…việc trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại thông tư này làm cơ sở xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”. Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán.

Các hướng dẫn mới về thuế trong tuần

 • Công văn 3793/TCT-CS ngày 23/09/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Long An về hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư, theo đó doanh nghiệp được thành lập từ dự án đầu tư có quy định thời gian đưa dự án vào vận hành sản xuất kinh doanh thì Cục Thuế xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cua Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính.
 • Công văn 3789/TCT-DNNCN ngày 23/09/2019 do Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế Tp Hà Nội về thuế TNCN và Lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng BĐS, theo đó trường hợp cá nhân mua tài sản là nhà, đất thông qua đấu giá của Ngân hàng để thu hồi nợ, trên hóa đơn bán hàng không ghi tách riêng giá đất, giá nhà nhưng tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Khi cá nhân đi đăng ký quyền sở hữu đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì giá tính thuế TNCN nhà, đất và lệ phí trước bạ căn cứ vào giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai

Để hiểu rõ hơn anh chị vui lòng liên hệ Hotline: 0933 605 468 để được tư vấn miễn phí, hoặc liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Quản Trị HL

26B Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TpHCM

Email: contact@ketoanhl.vn

Website:http://ketoanhl.vn